Dexor AB
Tel: 0708-16 07 75
E-mail: db@dexor.se
 
Hem Fukt och lukt Undergolv i system Snabba rummet Klarlack Color Floor System Lathund fukt Limning av trägolv Video svanske.htm English Norsk
 
Fuktproblematik idag
Undergolv typ 1-3
Appliceringsanvisningar
Datablad & PDF
Referenser
Karta - Entreprenörer
Kontakt
Se vår video!
Dexorbond video Video
 
Undergolv i ett systemtänkande
platta undergolv
Ny teknik
Ny teknik för uppbyggnad av undergolv – en skörd av mer än 15 års arbete över produktgränserna mellan olika materialtillverkare där helthetssynen på undergolvskonstruktioner har spelat en central roll, systemtänkande.

Systemtänkande
Systemtänkande tillsammans med modern teknik prioriterar kvalitet och miljö samt säkerställer kundens förväntningar om en varaktig lösning.

Weber har tillsammans med DexorBond utvecklat denna nya teknik av systemtänkande för undergolv till alla miljöer och ytmaterial.

Yttre faktorer som fukt, alkali och emissioner i betongen kan kontrolleras och utgör därmed inte något hinder för miljö, kvalitet och funktion av golvmaterialen.

Lathund

För att underlätta praktisk hantering av de nya rönen har vi sammanställt en enklare lathund.

Med hjälp av denna lathund kan beslut fattas om rätt typ av konstruktion för lämpligt undergolv – så att inte annars vanligt förekommande fuktrelaterade problem uppstår.

Oavsett fuktbelastning, alkalisk aggressivitet eller förekomst av emissioner, ifrån i betongen deponerade nedbrytningsprodukter, kan undergolvet skräddarsys för respektive lokal med avsedd verksamhet samt möjlighet till fritt val av ytmaterial.

Arbetet med uppbyggnad av undergolven utförs alltid av speciellt utbildade, godkända och auktoriserade entreprenörer.

Ta gärna kontakt med oss så står vi till ert förfogande för att diskutera och lösa era funderingar.

Väl mött!
I Sverige läggs ca 19 miljoner m2 golv per år fördelat enligt följande:
Nyproduktion
Lägenheter ca 2 milj.
Yrkesfastigheter ca 3 milj.
ROT
Lägenheter ca 7 milj.
Yrkesfastigheter ca 7 milj.
- Hur hanterar vi fuktproblematiken i byggprocessen idag?
Fuktriskinventering
Genomgång av och eventuella förändringar av:
• Materialval
• Konstruktionslösningar
• Tork klimat och mätprogram

Fuktskyddsdokumentation
är resultatet av fuktriskinventeringen och fungerar som ett styrinstrument vid byggprocessen bl.a för rätt uttorkningstider.

Fuktdimensionering
Efter fuktriskinventering och fuktskyddsdokumentation kan en fuktdimensionering göras.

Definition enligt LTH:
"Avses de åtgärder i byggprocessen som syftar till att säkerställa att byggnaden inte får skador och olägenheter som direkt eller indirekt orsakas av fukt".
Trots alla fackmässiga ansträngningar blir ca 20 % av nyproduktionen fuktskadad vilket leder till ohälsosamma emissioner i inomhusmiljön.
Philip astma

Ca: 1.000.000 m2 / år vilket leder till ohälsa som:
• Trötthet och huvudvärk
• Rinnande näsa och ögon
• Kronisk förkylning
• Allergiska syndrom
• Astmatiska besvär

- Finns det en lösning?

- Ja, det finns det!

Undergolv i ett systemtänkande

Undergolv i ett systemtänkande är en problemlösning vid bl.a:

• Tunna konstruktioner
• Höga fuktnivåer
• Hög alkalitet (högt pH-värde)
• Förhöjda emissioner (lukter och    gaser)
platta
Upp till sidans början
Undergolv typ 1-3
Undergolv typ 1 – Platta på mark –från 95% RF och däröver
Undergolv typ 1
Denna konstruktion av undergolv är speciellt framtagen för de tillfällen då RF i betong är 95% och däröver.

• Platta på mark*
• Konstruktioner med kvarsittande form
• Värmegolv med ensidig uttorkning
• Eller då man kan räkna med att RF genom fukttillskott kommer att stiga till 95% RF eller däröver.

Pga den höga fuktbelastningen appliceras DexorBond + sand, istället för traditionell primer, som vidhäftning till avjämningsmassa.

I och med att man lägger två lager DexorBond i undergolvet av denna konstruktion får man automatiskt även en emissionsspärr.

Denna typ av undergolv tillämpas framför allt vid kommerciella lokaler, offentlig förvaltning och industri.

*Vid platta på mark med viss tillskjutande fukt och täta ytmaterial kan denna konstruktion vara tillämplig redan vid 90% RF.
Undergolv typ 2 – Bjälklag – från 85% RF upp till 94% RF
Undergolv typ2
Denna konstruktion av undergolv är speciellt framtagen för att möta det stora spektrat av vad olika faktorer och dess samspel kan innebära – med varierande:

• Fuktbelastningar från mer än 85% RF upp till 94% RF
• Mängd av avjämning
• Typ av lokaler
• Torktider
• Belastningar
• RF-krav för olika typer av ytmaterial

Denna typ av undergolv tillämpas vid alla typer av lokaler.

Notera att Weber Floor 4150 är en normaltorkande golvavjämning. Uttorkningsklimat: +20° C vid 50% RF-luft och viss luftomväxling. Uttorkning ca 10 mm/v.
Undergolv typ 3 – för limning av trägolv på cementbaserat underlag
undergolv_typ_3
Denna konstruktion av undergolv är speciellt framtagen för att säkerställa fuktpåverkan på trägolv som limmas direkt på cementbaserade underlag.

När RF i luft är närmare 60% är det nödvändigt med DexorBond fuktspärr redan vid 80% RF i undergolv.

Trägolvet limmas med Bostik MaxiBond eller med Casco Parkettlim Elastic 3476. Limmer speciellt utvecklade för denna typ av konstruktioner och tillämpning.

Trägolv direktlimmas på cementbaserade underlag framför allt för att reducera trumljudet i lokalen - i vissa fall med ända upp till 18 db. Med Weber Ljudgolv kan man även åstadkomma ljudklass A, B och C för stegljudet till underliggande lokaler.

Denna typ av undergolv tillämpas framför allt vid kontor.

Ta gärna del av lathund för "Direktlimmat Trägolv på Betongunderlag" från avd. Byggnadsmaterial vid LTH i Lund.

Notera att Weber Floor 4150 är en normaltorkande golvavjämning. Uttorkningsklimat: +20° C vid 50% RF-luft och viss luftomväxling. Uttorkning ca 10 mm/v.

*Vid platta på mark skall Undergolv typ 1 tillämpas innan trägolvet limmas ned. Se not enligt ovan.

Se även appliceringsanvisningar för undergolv typ 1, 2 och 3.
Upp till sidans början
Appliceringsanvisningar för undergolv
undergolv
OBS! Läs noga igenom allt innan arbete påbörjas

Följande appliceringsanvisningar för undergolv typ 1, 2 och 3 är på underlag av betong med möjlighet till fritt val av ytbeläggning.

Vid limning av ytmaterial som gummi och polyolyfin användes DexorBond Gummi Lim (eller likvärdigt)
– ett speciellt lim utan fukt för golvmaterial som måste limmas "vått".
Vid beläggning av klinker skall översta skiktet av DexorBond mättas med tvättad Rådasand ca 1kg/m2, kornstorlek 0,8-1,2 mm – som ströas ut vid applicerings tillfället. Detta för att säkerställa god vidhäftning till fästmassan.

Förberedelser av undergolv
• Betongunderlaget skall vara dammfritt och helt rent (till 100%) ifrån föroreningar och gamla materialrester som t.ex lim, primer, dammbindning, annan isolering etc.
• Befintligt betonggolv saneras rent genom diamantslipning eller blästring. Nygjutet betonggolv skall vara minst 21 dagar gammalt och fritt från betonghud och oksanolja.

Förutsättningar
• Arbetet med uppbyggnad av undergolven utförs alltid av speciellt utbildade, godkända och auktoriserade entreprenörer.
• All applicering skall utföras i rumstemp. ca +20° C. och produkterna skall hålla samma temp.
Applicering undergolv typ 1: Platta på mark – från 95% RF och däröver

1. Primer (DexorBond + sand)
På väl rengjort betongunderlag appliceras DexorBond i ett skikt om 0,2 mm med limspackel, gummiraka eller roller (typ mohair) beroende av underlagets ojämnhet och mättas med tvättad Rådasand ca 1 kg/m2, kornstorlek 0,8-1,2 mm, – som ströas ut vid applicerings tillfället.

2. Kontroll
När DexorBond härdat, efter ca 10 timmar, dammsuges ytan på överskottssand, okulärbesiktigas och eventuella fläckar som saknar sand bättras med DexorBond och sand.

3. Avjämning
Weber avjämningsmassa Floor 4160 eller Floor 4610 appliceras inom 24 timmar direkt på DexorBond + sand.

4. Spärrskikt (DexorBond)
När avjämningsmassan har härdat appliceras DexorBond i ytterligare ett skikt om 0,2 mm vanligtvis med en limspackel alternativt med en roller (typ mohair) eller en gummiraka.

5. Arbetet
Endast de som arbetar med undergolvskonstruktionen skall beträda ytan under uppbyggnadstiden då nedsmutsning kan medföra försämrad vidhäftning av de olika skikten.

6. Torktid avjämning
Weber avjämningsmassa Floor 4160 och Floor 4610 är självtorkande och DexorBond skall appliceras först efter 24 timmar men dock ej senare än 48 timmar. Se Weber produktblad för angivna skikttjocklekar.
Applicering undergolv typ 2: Bjälklag – från 85% RF upp till 94% RF

1. Primer
På väl rengjort betongunderlag appliceras Weber golvprimer Floor 4716 i ett täckande filmbildande skikt med roller eller mjuk borste. För blandningsförhållande och övrig information se Weber produktblad och primerguide för Floor 4716.

2. Avjämning
När primern torkat och bildat film, efter ca 10 timmar, appliceras Weber avjämningsmassa Floor 4160, Floor 4602, Floor 4610 eller Floor 4150.

3. Spärrskikt (DexorBond)
När avjämningsmassan har härdat appliceras DexorBond som fukt- och alkalispärr i ett skikt om 0,2 mm eller som emissionsspärr i två skikt om totalt 0,4 mm -vanligtvis med en limspackel alternativt med en roller (typ mohair) eller en gummiraka. Notera att det andra skiktet DexorBond skall appliceras inom 24 timmar.

4. Arbetet
Endast de som arbetar med undergolvskonstruktionen skall beträda ytan under uppbyggnadstiden då nedsmutsning kan medföra försämrad vidhäftning av de olika skikten.

5. Torktid avjämning
Weber avjämningsmassa Floor 4160, Floor 4602 och Floor 4610 är självtorkande och DexorBond skall appliceras först efter 24 timmar men dock ej senare än 48 timmar. Se Weber produktblad för angivna skikttjocklekar.

Weber avjämningsmassa Floor 4150 är normaltorkande och DexorBond kan tidigast appliceras efter 24 timmar vid skikttjocklek om max 5 mm. Vid tjockare skikttjocklek se Weber produktblad för angivna skikttjocklekar och uttorkning.
Applicering undergolv typ 3: För limning av trägolv på cementbaserat underlag

1. Primer
På väl rengjort betongunderlag appliceras Weber golvprimer Floor 4716 i ett täckande filmbildande skikt med roller eller mjuk borste. För blandningsförhållande och övrig information se Weber produktblad och primerguide för Floor 4716. I samband med Weber Ljudgolv appliceras istället för primer Stepisol.

2. Avjämning
När primern torkat och bildat film, efter ca 10 timmar, appliceras Weber avjämningsmassa Floor 4150, Floor 4320 eller i samband med Weber Ljudgolv.

3. Spärrskikt (DexorBond)
När avjämningsmassan har härdat appliceras DexorBond som fukt- och alkalispärr i ett skikt om 0,2 mm eller som emissionsspärr i två skikt om totalt 0,4 mm -vanligtvis med en limspackel alternativt med en roller (typ mohair) eller en gummiraka. Notera att det andra skiktet DexorBond skall appliceras inom 24 timmar.

4. Arbetet
Endast de som arbetar med undergolvskonstruktionen skall beträda ytan under uppbyggnadstiden då nedsmutsning kan medföra försämrad vidhäftning av de olika skikten.

5. Torktid avjämning
Weber avjämningsmassa Floor 4320 är självtorkande och DexorBond skall appliceras först efter 24 timmar men dock ej senare än 48 timmar. Se Weber produktblad för angivna skikttjocklekar.
Limning

Casco Proff Extra 3444 och StarTac ST Bostik Golv- & Vägglim är lämplig till de flesta plastmattor och textilmattor. Limning av ytmaterial kommer att ske på ett icke sugande underlag, DexorBond. Montering i limfilmen sker i *sen våtlimning eller *tidig häftlimning. Kontrollera att övervätningen är god mot ytmaterial och underlag. Lämplig limmängd är 1 liter till 4–5 m2 beroende på material.

Casco Lin Solid 3481 och Bostik linoleumlim LinoTac LT är lämplig till linoleummattor. Limning av ytmaterial kommer att ske på ett icke sugande underlag, DexorBond. Montering i limfilmen sker i *sen våtlimning eller *tidig häftlimning. Kontrollera att övervätningen är god mot ytmaterial och
underlag. Lämplig limmängd är 1 liter till 4 m2.

Weber avjämningsmassa Floor 4150 är normaltorkande och DexorBond kan tidigast appliceras efter 24 timmar vid skikttjocklek om max 5 mm. Vid tjockare skikttjocklek se Weber produktblad för angivna skikttjocklekar och uttorkning.

De faktorer som styr väntetiden för limmerna är luftfuktighet och ventilation. Om man monterar för tidigt uppstår det blåsor och vid för sen montering är övervätningen/limningen för svag vilket medför att mattan lossnar vid belastning av t.ex konstorsstolar.

Casco Parkettlim Elastic 3476 och Bostik MaxiBond MP Parkettlim är lämplig till att limma träbaserade ytmaterial som t.ex stavparkett, laminerad brädparkett, mosaikparkett och kubbgolv. Montering sker omedelbart efter limning och senast efter 20 minuter. Kontrollera att övervätningen är god mot ytmaterial och underlag.
Lämplig limmängd är 1 liter till 1 m2.


Normal våtlimning
Väntetid 0-10 min. vid 60% RF-luft.
Väntetid 15-25 min. vid 90% RF-luft.

*Sen våtlimning
Väntetid 20-25 min. vid 60% RF-luft.
Väntetid 40-60 min. vid 90% RF-luft.

*Tidig häftlimning
Väntetid 30-45 min. vid 60% RF-luft.
Väntetid 60-90 min. vid 90% RF-luft.

För ytterligare information se även separata datablad för respektive ingående produkter.
Upp till sidans början
 
Copyright © 2010. Dexor AB  Torsvägen 14  749 60 Örsundsbro.  Tel: 0708-16 07 75.  E-mail: db@dexor.se
Webdesign: Maco Design